Grootheid en Eenheid

Voorvoegsels

Rekenen met grote en kleine getallen

Significantie en decimalen

Formules ombouwen/herschrijven

Dubbele eenheden omrekenen

Beweging vastleggen

Gemiddelde snelheid berekenen

Verschillende soorten bewegingen

Remmen

Afstand en snelheid grafieken

Versnelling

Luchtwrijvingskracht

Tweede wet van Newton (F = ma)

Verplaatsing en afgelegde weg

Van snelheid naar verplaatsing bij eenparige versnelling

Van versnelling naar verplaatsing bij eenparige versnelling

Raaklijn Methode

Verplaatsing bij een vrije val

Frequentie, Omlooptijd en Baansnelheid

Impuls

Stroomsterkte

Spanning

Serie en parallel schakelingen

Vermogen

Vermogen en Elektrische energie

Capaciteit

Weerstand

Geleidbaarheid

Ingewikkelde schakelingen

Weerstand door een draad (soortelijkeweerstand)

Vervangingsweerstand (totale weerstand)

LDR en NTC

Relais

Transistor

Transformator

Elektriciteit in huis

Diode en LED

Condensator

Gelijkspanning, Wisselspanning en gelijkrichter

Weerstand: Kleurcodes

Lading

Lading, spanning en kinetische energie

Elektrische velden

Wet van Coulomb

Wetten van Kirchhoff

Verschillende soorten energie

Rendement

Vermogen en Elektrische energie

Verbrandingsenergie en Chemische energie

Zwaarte- Hoogte- Potentiële- energie

Kinetische en Bewegingsenergie

Vermogen berekenen met kracht en snelheid

Energieomzetting berekenen

Gravitatie-Energie berekenen

Ontsnappingssnelheid berekenen

Geluidssnelheid

Toonhoogte en frequentie

Geluidssterkte

Golflengte

Trillingsfunctie

Trillingstijd in massa veer systeem

Lopende golven

Faseverschil

Staande golf met twee gesloten uiteinden

Staande golf met één gesloten uiteinde

Zwaartekracht

Krachten tekenen

Nettokracht

Massa, zwaartekracht en gewicht

Parallellogrammethode: Krachten samenvoegen

Parallellogrammethode: Krachten ontbinden

Momentenwet Hefbomen

Katrollen

Druk

Veerconstante

Arbeid

Middelpuntzoekendekracht

Luchtwrijvingskracht

Tweede wet van Newton (F = ma)

Arbeid/Energie uit een veer

Krachten op een helling

Maximale schuifwrijving

Gravitatiekracht berekenen

Gravitatiekracht en middelpuntzoekende kracht

Licht en Kleur

Direct, indirect en diffuus

De Spiegelwet

Ultraviolet en Infrarood

Magnetisme

Magnetische velden

Rechterhandregel

Lorentzkracht en linkerhand regel

Magnetische inductie en inductiespanning

Lichtbreking en brandpunt

Wet van Snellius

Verschillende soorten lichtbundels en lenzen

Beeld tekenen positieve lens

Beeld tekenen negatieve lens

Lenzenformule

Vergroting

Lenssterkte

Verschillende oogafwijkingen

Stofeigenschappen

Zuivere stoffen en mengsels

Scheidingsmethoden

Massa en Volume

Dichtheid

Massa en Volume percentage

Faseovergangen en kooktraject

Cohesie, Adhesie en capillaire werking

Relatieve rek

Mechanische spanning

Elasticiteitsmodulus

Eigenschappen van gas

Algemene gaswet bij ideaal gas

Het atoommodel

Het periodiek systeem en isotopen

Soorten straling en vervalvergelijkingen

Halfwaarde/Halveringstijd

Halveringsdikte berekenen

Halveringstijd berekenen

Radioactiviteit berekenen

Stralingsdosis berekenen

Dosisequivalent en Effectieve Lichaamsdosis

Stralingskromme en Verschuivingswet van Wien

Intensiteit en Vermogen van de bron

Intensiteit bij de waarnemer

Emissie/Absorptie/Fraunhoferlijnen en snelheid ster

Foto-elektrisch effect en constante van Planck

Energie van een foton

Foton opnemen en afstaan

Warmtetransport

Isoleren

Celsius, Fahrenheit en Kelvin

Soortelijke warmte

Warmtecapaciteit

Warmtestroom

Dauwpunt en hoe wolken ontstaan

Luchtdruk, hoog en laag drukgebied

Luchtdruk, temperatuur en kookpunt op verschillende hoogtes

Versterkte broeikaseffect

Wat is Quantum

Energie van een waterstofatoom

Dubbel spleet experiment (Golf-deeltje-dualiteit)

De golflengte van de Broglie

Onzekerheidsrelatie van Heisenberg

Kansdichtheid van een quantum deeltje

Deeltje in een doosje model (eendimensionaal)

Kleurstoffen

Tunneleffect